Klauzula informacyjna - WiosnaBiedronia.pl | Oficjalna Strona Partii

Klauzula informacyjna

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Partia Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Warszawie 02-675, na ul. Wołoskiej 3.

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

  • na adres e-mail: daneosobowe@wiosnabiedronia.pl,
  • na stronie www.wiosnabiedronia.pl poprzez formularz kontaktowy,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • na adres e-mail: iod@wiosnabiedronia.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  

Przetwarzamy Twoje dane:

  • w celu realizacji umowy darowizny i jest to niezbędne nam do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO),
  • w celu wypełnienia ciążących na Partii obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO), np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości)"

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?    "Twoje dane mogą zostać udostępnione w szczególności:

  • innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Partii, w szczególności w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Partii mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych,
  • w uzasadnionych przypadkach organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja) i sądom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, np. wynikających z prawa o rachunkowości.