Klauzula Informacyjna - Wolontariat | WiosnaBiedronia.pl

Wolontariat
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Partia Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Warszawie, 02-675, przy ulicy Wołoskiej 3.

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • na adres e-mail: [email protected],
 • na stronie www.wiosnabiedronia.pl poprzez formularz kontaktowy,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • na adres e-mail: [email protected]
 • pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  

Przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji umowy o wolontariat i jest to niezbędne nam do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO),
 • w celu wypełnienia ciążących na Partii obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia RODO), np. na podstawie przepisów dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać udostępnione w szczególności:

 • innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Partii, w szczególności w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Partii mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych,
 • w uzasadnionych przypadkach organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja) i sądom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, a po tym czasie, przez okres niezbędny na wywiązanie się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, np. wynikających z przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiadasz prawo do żądania od nas:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy przede wszystkim od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, np.: w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zrealizować prawa do usunięcia Twoich danych.

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?  

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy o wolontariat. Jeśli nie podasz nam Twoich danych nie będziesz mógł zostać wolontariuszem.

Czy przysługuje Ci prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.