Klauzula Informacyjna - Newsletter | WiosnaBiedronia.pl

Informacja o przetwarzaniu danych
Newsletter

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Partia Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Warszawie, 02-675, przy ulicy Wołoskiej 3.

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
na adres e-mail: daneosobowe@wiosnabiedronia.pl
na stronie www.wiosnabiedronia.pl poprzez formularz kontaktowy,
pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • na adres e-mail: iod@wiosnabiedronia.plpisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO), czyli na podstawie Twojej zgody.

Twoje dane przetwarzamy w celu przesyłaniu Tobie informacji o wydarzeniach, eventach, akcjach i przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Partii oraz w celu promowania jej działalności (newsletter).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać udostępnione w szczególności:

  • innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Partii, w szczególności w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Partii mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych,
  • w uzasadnionych przypadkach organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja) i sądom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiadasz prawo do żądania od nas:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych - wycofania zgody na ich przetwarzanie,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich.

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora?

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania Tobie newslettera. Jeśli nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli informować Cię o wydarzeniach, eventach, akcjach i przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Partii oraz promować jej działalności.

Czy przysługuje Ci prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może występować w przypadku kierowania do Ciebie określonych komunikatów związanych z wydarzeniami, eventami, akcjami i przedsięwzięciami, jakie będą podejmowane w ramach działalności statutowej Partii. Decyzje będą podejmowane na podstawie danych geolokalizacyjnych w postaci kodów pocztowych. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. zautomatyzowane wykorzystanie danych osobowych w celu określenia Twoich preferencji lub potrzeb w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach, eventach, akcjach oraz przedsięwzięciach Partii.